مجتمع آرمان پژوهان داناک

اداره کل امور اقتصاد و داریی استان اصفهان و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در جمع حامیان چهارمین رویداد باانک، بیمه، بورس و فرصت های سرمایه گذاری

جناب آقای مهندس صبوحی مدیر کل اداره امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری با حمایت از چهارمین رویداد بانک، بورس، بیمه و فرصت های سرمایه گذاری موافقت نمودند.