مجتمع آرمان پژوهان داناک

ستاد برگزاری نمایشگاه در راستای انسجام فعالیتهای جانبی نمایشگاه و اثربخش نمودن این رویداد، پنج روز این نمایشگاه را نامگذاری نمود

ستاد برگزاری نمایشگاه در راستای انسجام فعالیتهای جانبی نمایشگاه  و اثربخش نمودن این رویداد، پنج روز این نمایشگاه را نامگذاری نمود

۱۳۹۴/۰۵/۲۵          روز آموزش های کودکان و نوجوانان و تکنولوژی آموزشی

۱۳۹۴/۰۵/۲۶         روز آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی

۱۳۹۴/۰۵/۲۷        روز آموزش عالی، دانشگاه ها و موسسات آموزشی

۱۳۹۴/۰۵/۲۸        روز آموزش های سازمانی و مدیریت کسب و کار

۱۳۹۴/۰۵/۲۹         روز آموزش های شهروندی

لازم به ذکر است جلسات و سمینارهای آموزشی متناسب با نامگذاری روزهای برگزاری نمایشگاه برنامه ریزی و هریک با ارگان ها و سازمان های مرتبط هماهنگ و اجرا خواهد شد.