مجتمع آرمان پژوهان داناک

موافقت مجله تجارت برتر به عنوان حامی چهارمین رویداد بانک بیمه بورس و فرصت های سرمایه گذاری

مدیریت مجله برتر جناب آقای حسینی با حمایت از چهارمین رویداد بانک بیمه بورس و فرصت های سرایه گذاری و اطلاع رسانی به مخاطبین آن مجله موافقت نمودند