مجتمع آرمان پژوهان داناک

گزارش تصویری مراسم اهدای جوایز توسعه کارآفرینی جهان اسلام۲۰۱۸