مجتمع آرمان پژوهان داناک

گزارش تصویری پنجمین همایش راهکارهای افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین المللی انرژی