مجتمع آرمان پژوهان داناک

نخستین همایش راه کارهای افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین المللی انرژی

 نخستین همایش راه کارهای افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین المللی انرژی

 

درباره همایش 

 

poster hamayesh

شرایط اسپانسرینگ

jadval