مجتمع آرمان پژوهان داناک

گزارش تصویری نخستین جلسه شورای سیاست گذاری چهارمین همایش رسمی نمایشگاه نفت با حضور روسا،دبیران کل و نمایندگان تشکل ها