مجتمع آرمان پژوهان داناک

Category: همایشها و سمینارها

همایش ها و سمینارها

برخی از سمینارها و همایش های برگزار شده توسط این مجتمع     نخستین همایش راه کارهای افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین المللی

بیشتر»